-15% FOR TWO OR MORE ITEMS ONLY IN NEW IN CATEGORY. CODE: SUMMER
Το καλάθι μου
Mini Cart

Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης/επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων σας από την ατομική επιχείρηση «Μιρκέτα Βιδάλη» (εφεξής η «Εταιρεία», «Εμείς», «Εμάς»), κατά την εγγραφή, την επίσκεψή σας και τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού της τόπου www.nothinkin.com (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»). Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρακάτω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ν. 4624/2019 κ.λπ.), των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμό (EU) 2016/679 – GDPR), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα πολιτική απορρήτου και οι πρακτικές μας εστιάζουν στην επεξεργασία, στο μοίρασμα και στην αποθήκευση προσωπικών σας πληροφοριών με τρόπο κατάλληλο και νόμιμο, ενώ χορηγούν απόρρητο, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα. Ως προσωπικά δεδομένα εκλαμβάνεται οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως (στην περίπτωση που δύναται να σας ταυτοποιήσει) με εσάς, τέτοια όπως το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικοί σας αριθμοί κ.τ.λ.

Με το παρόν κείμενο ζητάμε την συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναλύονται παρακάτω. Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και πρωτοβουλία, έχοντας πλήρη γνώση των παρακάτω όρων.


1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που συλλέγονται δια της παρούσας διαδικασίας είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Μιρκέτα Βιδάλη» και έδρα την Γλυφάδα Αττικής (Δασκαρόλη 67, τηλέφωνο: 2130449422).


2. Αρχές

Η πολιτική προστασίας δεδομένων της Εταιρείας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:

  • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο,
  • Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς,
  • Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα είναι περιορισμένη και ανάλογη των απολύτως απαραιτήτων πληροφοριών σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται,
  • Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ακριβή και όπου κρίνεται απαραίτητο, επικαιροποιημένα,
  • Θα λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα και θα διενεργούνται όλες εκείνες οι πράξεις που κρίνονται απαραίτητα για τον εντοπισμό τυχόν ανακριβειών των προσωπικών σας δεδομένων έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται και θα διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση,
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας για χρόνο που δεν θα εκφεύγει/ξεπερνά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεγεί και επεξεργάζονται,
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα κρίνονται εμπιστευτικά και αποθηκεύονται με τρόπο που βεβαιώνει την ασφάλειά σας,
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επικοινωνούνται σε τρίτα μέρη εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την προσφορά των υπηρεσιών της Εταιρείας μας προς εσάς κατόπιν δικής σας προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης με την ενεργητική επιλογή αποδοχής της παρούσης πολιτικής απορρήτου,
  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε ενημέρωση, πρόσβαση σε και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, ή τη φορητότητα αυτών.


3. Σκοπός της Επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από εμάς αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και της επικοινωνίας μας μαζί σας για την λήψη και ολοκλήρωση των παραγγελιών, την τιμολόγηση, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας, την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και συγκεκριμένα για σκοπούς μάρκετινγκ και προωθητικών ενεργειών των προϊόντων και υπηρεσιών μας μέσω e-mail, sms, mms, app και push notifications και για λόγους στατιστικής και ανάλυσης των αγορών σας και δημιουργίας προφίλ. Επίσης, για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα μας, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντι στο Κράτος και στις αρμόδιες Αρχές, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας και των απαιτήσεών μας, για περιπτώσεις που ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε ενώπιον των Δικαστηρίων, και στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι απαραίτητη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης ενεργητικής συγκατάθεσης/ συναίνεσής σας, η οποία παρέχεται με την κατά το χρόνο συμπλήρωσης της φόρμας παραγγελίας σας ηλεκτρονική επιλογή του κομβίου «Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου». Ειδικότερα, αναφορικά με την αποστολή σε εσάς e-mails προωθητικού περιεχομένου, θα νομιμοποιούμαστε σχετικώς, μόνο κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης σας. Η συγκεκριμένη μορφή της συγκατάθεσης σας θα δίδεται ελεύθερα, και σαφώς και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε επιλέξει ενεργά να λαμβάνετε e-mails σχετικού περιεχομένου.

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας διατηρούνται από εμάς μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένοι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν έχετε ασκήσει δικαίωμα διαγραφής σας από τις λίστες ληπτών προωθητικής επικοινωνίας της Εταιρείας, ή/ και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές σας μαζί μας (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων από τη φορολογική νομοθεσία χρόνων τήρησης φορολογικών στοιχείων) και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφείτε από χρήστες ή/και ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής σας (opt-out) από τις λίστες ληπτών προωθητικής επικοινωνίας, ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή μαζί σας. Ο χρόνος διατήρησης ενδέχεται να παραταθεί αν κριθεί αναγκαίο. Ιδίως όταν υποχρεούμαστε από το νόμο, για φορολογικούς λόγους και για δικαστική χρήση. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων παρακάτω, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από εμάς.

Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν: 1) Tα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών. 2) Tα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση, κλπ) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. 3) Οι περιπτώσεις στις οποίες υποχρεούμαστε εκ του νόμου να τα ανακοινώσουμε και οι περιπτώσεις που χρειάζεται να προασπίσουμε να συμφέροντά μας.

Εάν αλλάξουμε ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι προσωπικές σας πληροφορίες πιθανόν να προωθηθούν στο νέο ιδιοκτήτη. Κάποιες από τις πληροφορίες που συλλέγονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν είναι προσωπικές πληροφορίες, καθώς δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα σας, όπως για παράδειγμα η ημερομηνία και η ώρα επίσκεψης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και τις σελίδες που επισκεφθήκατε. Η χρήση των πληροφοριών αυτών θα γίνεται από εμάς μόνο σε ανώνυμη μορφή, για στατιστικούς λόγους και για λόγους ανάπτυξης της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης αυτών των πληροφοριών προς εντοπισμό ατόμου που ευλόγως έχουμε την υπόνοια ότι έχει εμπλακεί σε παράνομη ή ακατάλληλη δραστηριότητα σε σχέση με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

 
4. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Με το παρόν ενημερώνεστε ότι οποτεδήποτε το επιθυμείτε θα έχετε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά καθώς και ότι μπορείτε να αιτηθείτε την άμεση διόρθωση και διαγραφή/ανάκληση των στοιχείων σας (όχι με αναδρομική ισχύ), αλλά και τη διαγραφή σας ως εγγεγραμμένων χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Επίσης δικαιούστε να ασκήσετε οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά σας εκ των ν. 2472/1997,ν. 3471/2006, των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμό (EU) 2016/679 – GDPR).

Σημειώνεται ότι το Μάιο του 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (2016/679 Κανονισμός ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού δικαιούστε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

– Ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν,

– Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας ,

– Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,

– Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,

– Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας , δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Όσον αφορά τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή οποτεδήποτε. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να μας αποστείλετε email στη διεύθυνση [email protected].

Ειδικότερα, αναφορικά με την αποστολή σε εσάς e-mails/sms’s προωθητικού περιεχομένου, θα έχετε πάντα το δικαίωμα να διαφωνήσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για προωθητικούς σκοπούς, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς σας και χωρίς οικονομική σας επιβάρυνση, χωρίς καμία συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο “Απεγγραφή” τον οποίο θα βρίσκετε στα e-mails/sms’s που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  [email protected]. Κατόπιν σχετικής ενέργειάς σας, τα δεδομένα σας δεν θα επεξεργάζονται πλέον για άμεσο marketing.

Σε σχέση με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και τις υποχρεώσεις μας απέναντί του, επισημαίνουμε το εξής: αν τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων που μας υποβληθούν είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, μπορούμε είτε: α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα. Στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, και την ισχύουσα νομοθεσία εν γένει, περιπτώσεις, δυνάμεθα να μην κάνουμε δεκτό το σχετικό αίτημα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όταν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. Σημειωτέον ότι σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το πρόσωπο που υποβάλει το αίτημα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να μας αποστείλετε email στην εξής διεύθυνση: [email protected] με θέμα «ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Επίσης στο ίδιο email μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας, να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία μας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αρμόδια εποπτική αρχή, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας και η σχετική νομοθεσία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 2106475600. Email επικοινωνίας: [email protected]). Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αρχής ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτό σας το δικαίωμα https://www.dpa.gr/el.


5. Ασφάλεια Επεξεργασίας

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια, εφαρμόζοντας και τηρώντας ορθά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την προστασία των δεδομένων σας ενάντια σε συμπτωματική ή μη μεταβολή, παραποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση τους ή πρόσβαση σε αυτά, ιδιαίτερα όπου η επεξεργασία εμπεριέχει μεταφορά των δεδομένων σας μέσω ενός δικτύου, και ενάντια σε όλες τις μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας. Ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να απευθυνθούν στην Εταιρεία στο e-mail: [email protected]


6. Διατάξεις (Cookies)

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ ημών και υμών, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καταγράφουμε γενικά στοιχεία επισκεψιμότητας ή καταναλωτικής συμπεριφοράς και διενεργούμε έρευνες προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία δεδομένων που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεστε βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, αποθηκεύονται στο σκληρό του δίσκο για τους ανωτέρω σκοπούς. Οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν καταγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση. Στην τελευταία περίπτωση ενδεχομένως να μην μπορείτε να απολαύσετε το σύνολο των πληροφοριών και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Υπάρχουν επίσης προγράμματα ικανά να διαχειρίζονται τα cookies για σας.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που η ιστοσελίδα μεταφέρει στον browser σας για λόγους ταυτοποίησης. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε “session” cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας, το οποίο μας επιτρέπει να εξατομικεύσουμε τις επισκέψεις σας και να πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως το να διατηρούμε το καλάθι αγορών σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε επίσης “persistent” cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας, να βοηθήσουμε γενικότερα στην προστασία των μελών μας και να προμηθευτούμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Τα persistent cookies μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και μας βοηθούν να ταυτοποιήσουμε χρήστες που καταχρώνται την υπηρεσία μας.


7. Αποδέκτες των Δεδομένων

Το σύνολο των δεδομένων σας προστατεύονται και συλλέγονται, επεξεργάζονται και εν γένει διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν. 2472/1997, ν. 3471/2006 και ν. 4624/2019 και των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμό (EE) 2016/679 – GDPR), ως ισχύουν σήμερα. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά τη διαβίβαση ή/και την εκτέλεση των συναλλαγών. Ακολουθούμε απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Κατά τη διενέργεια παραγγελίας θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα Εμπορεύματα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τυχόν αριθμό τηλεφώνου επιθυμείτε), η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, την ημερομηνία λήξεως της κάρτας καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας της κάρτας σας.

Τα δεδομένα αυτά θα τα επεξεργάζεται η Εταιρεία (Υπεύθυνη Επεξεργασίας) σε πλήρη συμμόρφωση με τούς Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006, όπως τροποποιημένοι ισχύουν και τον Κανονισμό (EU) 2016/679 που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 27 Απριλίου 2016, για τους ως άνω υπό 3 σκοπούς, μεταξύ των οποίων και προς γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) για την διεκπεραίωση της συναλλαγής και στη συνεργαζόμενη εταιρεία courier για τη διεκπεραίωση της αποστολής στον σωστό λήπτη και στη σωστή διεύθυνση παράδοσης/παραλαβής, και θα ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Δεν αποκλείεται περαιτέρω η γνωστοποίηση προσωπικών σας δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες – δικηγόρους προς είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων ή διεκδίκηση αποζημιώσεων, ή σε συνεργάτες – τεχνικές εταιρείες οι οποίες από καιρό εις καιρόν εφαρμόζουν τεχνολογίες προς ενίσχυση των προϊόντων και υπηρεσιών στους οποίους λήπτες επικοινωνούμε τις απαραίτητες προς τους σκοπούς των υπηρεσιών τους πληροφορίες, και μόνο. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με την προαναφερθείσα ενέργεια προς τρίτους παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εταιρεία στο e-mail: [email protected]

Τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα στοιχεία που φυλάσσονται από εμάς δύνανται θα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Υποχρεούστε ωστόσο και εσείς επίσης να διαφυλάσσετε το απόρρητο των δεδομένων σας και να μην προβαίνετε σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά σας) ούτε να παραχωρείτε τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτους. Επίσης συνιστάται η αλλαγή των κωδικών χρήστη (username & password) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων σας

Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν εκτός των άλλων και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών, θα πρέπει να είστε σίγουροι/η ότι τα στοιχεία που μας έχεις δώσει είναι απολύτως ορθά. Θα λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλαμβάνονται από εσάς τα ορθά στοιχεία και, για το λόγο αυτό, σας ζητούμε στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις μας δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δώσει θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.


8. Ειδικοί Σύνδεσμοι

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους μας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στον άλλο δικτυακό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν είμαστε σε θέση να ελέγχουμε το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την αξιοπιστία των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων.

Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να ενημερώνεστε από κάθε εξωτερικό ιστότοπο ξεχωριστά για θέματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.


9. Ανήλικοι

Πρόθεση μας είναι να μη συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που έχουν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο (υποκείμενο προσωπικών δεδομένων), οι πληροφορίες αυτές θα διαγράφονται το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί από εμάς, οι ασκούντες την γονική μέριμνα των ανηλίκων ή οι επίτροποι αυτών υποχρεούνται στην άμεση ενημέρωσή μας στο e-mail: [email protected]


10. Τροποποίηση των παρόντων όρων

Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο. Συνεπώς, σας συνιστούμε να διαβάζετε την Πολιτική μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Καμία αλλαγή στους παραπάνω όρους δε θα έχει αναδρομική ισχύ σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν, εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ενημερώσουμε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες μας μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μηνυμάτων σε αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχουν κοινοποιήσει οι ίδιοι προς εμάς.

Scroll to top